مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- کودک
پذیرش مسئولیت در کودک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
توجه نکردن به رفتاری که برای وادار کردن والدین به نشان دادن واکنش صورت میگیرد موجب تغییر آن رفتار خواهد شد. تصور کنید شما از فرزندتان خواسته اید لباس های تمیز را تا کند، او نیز هنگامی که مشغول کار است زیر لب غرغر میکند و میگوید: آنها فکر میکنند من نوکر آنها هستم، اینها که لباس های من نیست، چرا باید من لباس های همه را تا کنم؟ میشه من همه کارها را انجام می دهم ... در این گونه موقعیت ها بهتر است توجهی به او نکنید و واکنشی نشان ندهید حتی در زبان بدن تان . چون قبلا برای او توضیح داده اید وظایف ش را . البته که باید حواس مان باشد همه اعضای خانواده مسئولیت هایشان را انجام دهند.

سمیه عفتی
درمانگر کودک و بزرگسال، زوج و پیش از ازدواج
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.114.617.fa
برگشت به اصل مطلب