مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- کودک
کودک مسئولیت پذیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
کودک شما مسئولیت‌پذیر می‌شود اگر:
۱) شما والدینِ  حمایتی افراطی نباشید، اجازه دهید خودش وظایفش را انجام دهد.
۲) پادشاه‌ کوچک در خانه نباشد، بلکه بخواهید در
کارهای خانه کمک کند.
۳) در مقابل اشتباهاتش پاسخگو باشد، تجربه عواقب کارش میتواند در تکرار اشتباه موثر باشد.
۴) رفتارهای درستی که انجام می‌دهد تشویق شود، مورد توجه قرارگرفتن انگیزه بسیار قوی در کودک ایجاد میکند.
۵) الکوی مناسب داشته باشد، مشاهده مسئولیت‌پذیری والدین بهترین شیوه آموزش می‌باشد.

دکتر زهراکاشانی نسب
روانشناس کودک 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.114.544.fa
برگشت به اصل مطلب